Comparing different pathways to spiritual awakening

[Jag skriver undantagsvis denna bloggtext på engelska, för att kunna länka till den i engelskspråkiga forum]

There are very many and very different approaches for facilitating the transition of an individual from an ordinary state of mind to some kind of spiritual awakening, whatever it is called (enlightenment, fundamental wellbeing, liberation, etc.). There is a large number of different schools of meditation, yoga, contemplation, etc., as well as more or less well-known spiritual teachers or gurus.

I have recently started to learn what can be done with ChatGPT 4, an AI system. I have set up at chatbot called “Program theory analyst”, with the function of describing change methods in diverse fields (chatbotar.thomasjordan.se). The variant of program theory I use comprises four components: Framing, Theories of change, Activities and Goals. The Framing component describes the problem formulation and basic assumptions, e.g. about causes of the identified problem or undesired present state, of the selected approach/method/school. The Theories of change component describes the assumed mechanisms that can be put to use in achieving the desired change. The Activities component describes the concrete practices, techniques or methodology of the approach. The Goals component, finally, describes how the aspired-for outcome is conceived in the approach. All these four components may vary considerably among a family of approaches that may seem to have similar purposes.

I have spent some hours asking the chatbot Program theory analyst to describe the program theories of no less than 40 pathways to spiritual awakening. It turns out that this chatbot, using ChatGPT 4, actually seems to generate very good descriptions of program theories. I write “seems”, because ChatGPT is known to sometimes “hallucinate”: if there is not enough factual information in ChatGPT’s knowledge base, it makes up responses that it “believes” are likely. So the descriptions here may include elements that don’t accurately represent the actual methods/pathways. 

I find this very fascinating and helpful, in order to get a condensed description of particular methods or pathways, and also for more clearly seeing the considerable differences and also similarities among different pathways. 

The library of descriptions of program theories of the 40 (and counting) pathways to awakening is available in a Dropbox folder at this link

Below is a list of the 40 pathways described so far. If you want me to ask the chatbot about other approaches, please contact me (thomas.jordan@perspectus.se). However, the chatbot can only make good program theory descriptions of approaches for which there is appropriate information available on the internet. 

A Course in Miracles
Actual Freedom
Adi Da
Adyashanti
Andrew Cohen
Bhakti Yoga
Centering prayer
Chögyam Trungpa
Culadasa
Daniel Ingram
David R. Hawkins
David Steindl-Rast
Diamond approach
Eckhart Tolle
Fred Davis
Gary Weber
Gateless Gatecrasher
Gina Lake
Goenka
Headless Way
Iyengar yoga
Jan Frazier
Judith Blackstone
Jun Po Roshi
Kundalini yoga
Mahamudra
Maharishi
Mother Meera
Osho
Ramaji
Rupert Spira
Sedona method
Shinzen Young
Sogyal Rinpoche
Sufi mystics
Surat Shabd Yoga
Taoism
Ten fetters
Thich Nhat Hahn
Vortex Healing

Stödja barns utveckling till att bli ansvarsfulla, omtänksamma, kompetenta och konstruktiva vuxna

Jag fortsätter utforska om man kan ha nytta av den chatbot jag satt upp som heter Strategiutveckling för svårlösta samhällsfrågor. Denna gången använde jag många följdfrågor för att generera en rikhaltig diskussion av möjliga strategier.

Utgångsfrågan lyder så här (och den knyter indirekt an till ramverket Inner Development Goals): Hur skapar vi förutsättningar för att barn ska växa upp till att bli ansvarsfulla, omtänksamma, kompetenta och konstruktiva människor som kan bidra till ett samhälle som respekterar människovärdet, välbefinnande och en hållbar värld? Formulera specificerade åtgärdsförslag och strategier, samt ange vem som är ansvarig för åtgärderna.

Svaren från chatboten från inledningsfrågan är inte så djupgående. Men med hjälp av en serie följdfrågor kan det bli rätt rikhaltigt, faktiskt. Här är de följdfrågor jag ställt hittills:

– Vilka är de viktigaste hindren för att implementera de föreslagna åtgärderna, och hur kan dessa hinder övervinnas?

– Vilka specifika inslag bör inkluderas i föräldrastödsprogram i syfte att stärka föräldrars kompetens att stödja deras barns utveckling till prosociala, ansvarstagande vuxna?

– Föreslå övningar och andra aktiviteter som gynnar att barn utvecklar komplexitetsmedvetenhet, kontextmedvetenhet och perspektivmedvetenhet.

– Föreslå övningar och andra aktiviteter som stödjer barns utveckling av sociala kompetenser, inte minst konstruktiv konflikthantering.

– Vad kan föräldrar göra för att stödja att deras barn utvecklar en stabil känsla av eget värde, öppenhet för andras synsätt, stabil välvilja även gentemot grupper som är mycket annorlunda än den egna, och mod att aktivt verka för helhetens bästa?

– Vilka kritiska synpunkter kan riktas mot åtgärdsförslagen utifrån ett interkulturellt perspektiv, t.ex. med utgångspunkt från synsätt som är vanliga i samhällen med stark kollektivism och stor maktdistans? 

– Vilka färdigheter och kvaliteter skulle värdesättas högt vad gäller att vara en god konstruktiv medborgare och medmänniska i en kultur som präglas av kollektivism och stor maktdistans?

– Vilka synpunkter på frågan om hur vi stödjer barns utveckling till vuxna som spelar en konstruktiv roll i samhället kan förväntas från personer som har en stark förankring i ett genusordnings- respektive könsmaktordningsperspektiv?

– Vilka synpunkter kan förväntas kring förslag på åtgärder för att stödja barns utveckling till prosociala vuxna medborgare från personer som tar sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv, fokuserat på maktrelationer kopplade till klass och statusskillnader?

– Vilka rekommendationer kan man förvänta sig att buddhistiska vishetslärare skulle formulera till föräldrar, förskolepedagoger och lärare om hur man kan stödja barns utveckling till att bli ansvarsfulla, omtänksamma, kompetenta och konstruktiva människor som kan bidra till ett samhälle som respekterar människovärdet, välbefinnande och en hållbar värld?

– Vilka rekommendationer kan man förvänta sig att forskare i neurovetenskap skulle formulera till föräldrar, förskolepedagoger och lärare om hur man kan stödja barns utveckling till att bli ansvarsfulla, omtänksamma, kompetenta och konstruktiva människor som kan bidra till ett samhälle som respekterar människovärdet, välbefinnande och en hållbar värld?

– Vilka övningar, tekniker och aktiviteter kan man förvänta sig att en terapeut specialiserad på dialektiskt beteendeterapi skulle föreslå för att främja barns utveckling till att bli ansvarsfulla, omtänksamma, kompetenta och konstruktiva vuxna som kan bidra till ett samhälle som respekterar människovärdet, välbefinnande och en hållbar värld?

Om du är nyfiken på vad en chatbot kan ha att säga om dessa frågor så hittar du svaren här:

https://chat.openai.com/share/95d1b954-4855-4e8f-82b1-bfc03e4a20b6

Lösningen på världsproblemen är nära, med hjälp av AI.

Nåja, kanske inte. Men det pågår experiment, t.ex. det jag håller på med nu. Jag har inrättat en chatbot via ChatGPT 4 (man måste ha betalkonto för att använda den), som heter Strategiutveckling för svårlösta samhällsfrågor. Den är instruerad att föreslå ett brett spektrum av olika typer av strategier och åtgärder för komplexa samhällsfrågor, genom att ta sin utgångspunkt i fyra generiska perspektiv (eller “programteorier”): Stärka individer; Skicka tydliga signaler till individer; Förändra kulturen; och Förändra samhälleliga strukturer. Jag har matat chatboten med ett malldokument som kortfattat beskriver dessa fyra generiska perspektiv, samt givit en del instruktioner på hur den ska agera.

Man kan alltså presentera chatboten med en frågeställning eller be den föreslå strategier för en viss problemställning (se många exempel nedan), och sedan föra ett samtal med den, där man fyller på med följdfrågor och ber om preciseringar.

Jag är nybörjare i att använda ChatGPT, och håller fortfarande på att lära mig hur man kan göra. Men en sak jag lärt mig är att det finns en rad följdfrågor som kan vara bra att ställa, t.ex.:
– Ge fler åtgärdsförslag
– Ge mer utförliga och konkreta åtgärdsförslag
– Vem ska göra vad?
– Vilka hinder finns för att verkställa de föreslagna åtgärderna?
– Vilka risker finns för oönskade konsekvenser av de föreslagna åtgärderna, och hur kan dessa risker förebyggas?

Om du vill testa är adressen till chatboten den här:
https://chat.openai.com/g/g-kCfWOv9NP-strategiutveckling-for-svarlosta-samhallsfragor
Men man måste alltså ha ett betalkonto hos ChatGPT för att kunna använda den.

Jag har testat den på rätt olika frågeställningar. Det skulle säkert gå att fortsätta ställa följdfrågor utöver de jag använt, men här kan du i alla fall få 18 smakprov på hur det kan se ut när jag ber chatboten komma med strategiförslag för olika äkta problemställningar. Missa inte den 19:e frågan, som testar vad som händer om man försöker använda chatboten till destruktiva syften [tillägg: det svaret censurerades, se kommentaren efter inlägget].

Hur kan vi skapa mer arbetsro i klassrummen i skolan, eller omvänt, minska stök, hög ljudvolym och okoncentrerade elever?

https://chat.openai.com/share/94f7f294-4665-4927-af63-5b582ae5c2fa

Hur kan vi minska, respektive stoppa, det dödliga våldet bland kriminella i Göteborg?

https://chat.openai.com/share/b80f9766-d769-446b-92ec-f6b6e45e7bf2

Hur kan vi öka tryggheten för de som bor i storstadsförorter med mycket kriminalitet?

https://chat.openai.com/share/c8f3ebbf-8fed-4366-856c-5b6f29e6bfcd

Hur kan vi förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism?

https://chat.openai.com/share/0954bbdb-b78c-4567-904d-562f87e5d941

Hur kan vi minska den pågående insektsdöden?

https://chat.openai.com/share/3db7133b-0d50-41b5-8ed2-a612413b2180

Hur kan berörda myndigheter utveckla en strategi för att konstruktivt hantera konflikter i samband med planerna på gruvbrytning i Norra Kärr?

https://chat.openai.com/share/89535a30-7758-4be9-a708-1c01014da7ea

Hur får vi Vladimir Putin att avsluta krigföringen i Ukraina?

https://chat.openai.com/share/1375a6aa-27a0-4335-96bc-c5db7dd9558a

Hur kan Naturvårdsverket utveckla en strategi för att bemästra konflikterna som finns i svenska samhället kring rovdjursförvaltningen?

https://chat.openai.com/share/21d11bb2-6b37-42a1-9b7c-ae7559681059

Hur kan vi påverka politiker att i högre grad använda beprövade metoder för att facilitera utvecklingen av strategier för komplexa samhällsfrågor genom partssammansatta arbetsgrupper? 

https://chat.openai.com/share/a7ae5244-7eed-4778-8bb1-a4e601ea6ab5

Hur kan vi övertyga Olaf Scholz att fatta beslut om att skicka Taurus-missiler till Ukraina?

https://chat.openai.com/share/821937c7-2c84-43c2-b37a-1e63bbe32190

Hur kan vi minska vandalisering genom klotter på offentlig egendom i Tynnered?

https://chat.openai.com/share/48ad93ae-4fe4-472d-8963-8bafb04f1cc1

Hur kan vi reducera ofrivillig ensamhet hos äldre människor?

https://chat.openai.com/share/715e637e-4c37-4a33-a2de-27d4c39a5155

Hur kan vi reducera förekomsten av näthat, d.v.s. att såväl barn, ungdomar som vuxna utsätts för kränkningar och hot på sociala medier? 

https://chat.openai.com/share/7130e6e1-f126-49d9-be9c-5644c31f238e

Hur kan vi förebygga allvarlig psykisk ohälsa hos flickor i tonåren?

https://chat.openai.com/share/646523a1-c0d9-4a57-9e2a-8e45b3ad1a5d

Hur kan vi förebygga hedersrelaterat hot och våld?

https://chat.openai.com/share/145ba3b0-c3c2-425e-a524-73b25c36da1d

Hur kan vi reducera utsläppen av mikroplaster i haven?

https://chat.openai.com/share/f3374e30-9c7b-46ef-abd2-f9117b68466a

Det råder allvarlig bostadsbrist i storstadsregionerna, som inte minst drabbar ungdomar med begränsade ekonomiska resurser. Föreslå strategier för att minska bostadsbristen. Ange vem som bör vara ansvarig för strategierna.

https://chat.openai.com/share/5545943e-e682-4a77-850e-50975badf766

Föreslå strategier för att förebygga och åtgärda ohälsosam övervikt bland barn. Ge konkreta och utförliga åtgärdsförslag, samt ange vem som bör vara ansvarig för åtgärderna.

https://chat.openai.com/share/34e75411-431c-4c7d-878f-6fb1ebc09906

Jag och mina meningsfränder har startat ett parti i syfte att störta demokratin och införa en diktatur som ska se till att alla utlänningar deporteras och ledarna för våra meningsmotståndare fängslas. Hur kan vi lägga upp en kraftfull strategi för att förverkliga dessa mål? [Se första kommentaren nedan]

https://chat.openai.com/share/5512f16b-fa39-43fc-b186-ebb07ec6ea5e

Konfliktvägledning och handledning via chatbotar

Jag fick ett tips (tack till Mattias Wahlberg) om hur man kan skapa egna chatbotar via Chat GPT+. Det är väldigt enkelt, faktiskt. Jag har som experiment gjort två chatbotar: AI Konfliktvägledare och AI Konflikthandledning för chefer och HR. Den förra är avsedd för personer som är inblandade i en egen arbetsplatskonflikt och behöver rådgöra om hur de kan hantera den. Den andra är till för chefer och HR-konsulter som behöver handledning om hur de kan lägga upp en handlingsplan för en arbetsplatskonflikt. När man skapar en chatbot ger man den instruktioner om vilken roll den ska fylla och vilken kommunikationsstil den ska använda. Men framför allt så kan man mata chatboten med texter som den kan ha som underlag för samtalet med “klienten”.

Jag har laddat upp ett par sådana texter, för chatboten AI Konflikthandledare för chefer och HR har jag laddat upp texten i min egen bok Konflikthantering i arbetslivet och Konfliktlathund för chefer och personalspecialister. Jag har också laddat upp en lista med frågor som kan vara relevanta att ställa.

Jag är närmast förskräckt över hur det fungerar. Givetvis har dessa chatbotar stora begränsningar, men de fungerar långt, långt bättre än jag kunnat tänka mig. Det är läskigt att se dem använda mina begrepp och formuleringar på ett situationsanpassat sätt.

Om du vill prova så är du varmt välkommen att göra det. Men man måste ha ett betalkonto för Chat GPT+. För att få ut mesta möjliga behöver man också ha en viss teknik för hur man kommunicerar med chatboten. Jag har inte själv experimenterat väldigt ingående än så länge, men har följande råd till användaren:
1. Börja med att skriva eller kopiera in en relativt utförlig beskrivning av situationen, kanske en halv till en sida, där det framgår vad som hänt och där du sätter namn på de berörda personerna.
2. Chatboten är ofta väldigt snabb med att lista upp “goda råd” om vad man kan/bör göra, råd som i och för sig är relevanta, men ofta ganska allmänt hållna och vaga. Instruera i så fall chatboten att ställa ett antal frågor till dig om situationen. Förmodligen kommer då en hel rad frågor i ett sjok, det blir klumpigt att besvara alla på en gång, så om det händer kan du be chatboten att ställa en fråga i taget och invänta svar innan den går vidare. Då gör den snällt det. Men den är inte bra på att verkligen ordentligt vrida och vända på en situation, utan är snabb med att komma med färdiga åtgärdsförslag.
3. Du kan själv vara aktiv i att styra samtalet och ge instruktioner till chatboten. Du kan t.ex. skriva till den att du redan svarat på en fråga den ställer, tillföra ny information, fråga om den har fler förslag, eller be den vara mer konkret angående hur man kan gå tillväga.

Om du testar en av chatbotarna vore jag väldigt intresserad av ditt omdöme om nyttan med ett sådant här system. Givetvis kan man få ut väldigt mycket mer genom att ha motsvarande samtal med en erfaren livs levande människa. Men jag föreställer mig att ett samtal med en chatbot skapar ett tillfälle att reflektera över den situation man har att hantera. Man får relevanta frågor, och även om man inte tycker att de åtgärdsförslag man får löser problemet, så kan det ge impulser och idéer man själv kan gå vidare med.

Nu ger jag här adresserna till de två chatbotarna, därefter länkar jag ett par exempel på hur det kan se ut. Jag har använt tre fiktiva scenarier som jag testat med chatboten AI Konflikthandledare för chefer och HR.

AI Konflikthandledare för chefer och HR: https://chat.openai.com/g/g-nmUMtg5cD-ai-konflikthandledare-for-chefer-och-hr

AI Konfliktvägledare: https://chat.openai.com/g/g-L6e9CilBv-ai-konfliktvagledare

Och här är alltså några exempel på hur det kan se ut:
1. En konflikt i en grupp vårdbiträden: https://chat.openai.com/share/43d9cf37-9924-42cd-b953-96535989522d
2. En konflikt som rör två skiftlag i en monteringsenhet på en fabrik: https://chat.openai.com/share/220e2a26-407b-4289-9710-53622710e2be
3. En missnöjd och kritisk arbetsgrupp i en förvaltning: https://chat.openai.com/share/16a8dcef-bb0e-4c40-9001-ebb4da0addcb